Dienstenpallet

Analyse

Tijdens een Gap/Fit-analyse wordt gekeken wat er met de standaardfunctionaliteit kan gerealiseerd worden en voor welke behoeften er een work-around of eventueel maatwerk noodzakelijk is. Het kan dat reeds in dit stadium voor een opleiding van uw key-users gezorgd wordt, zodat zij de standaardmogelijkheden van de bedrijfssoftware kunnen leren kennen.

Design

In de design-fase worden de standaardfunctionaliteiten, alsook de customizaties en conversies die nodig zijn, beschreven. Het resultaat is een Enterprise Design Document (EDD), dat een blauwdruk is van uw business solution en de implementatie ervan. Na acceptatie van het Enterprise Design Document, wordt een technische analyse gemaakt in functie van de te ontwikkelen customizaties. In geval van een On Premise-project, wordt tevens in deze fase de software geïnstalleerd op de servers en worden de set-ups gedaan van de verschillende onderdelen.

Implementatie

In de implementatie-fase komen alle inspanningen samen voor een succesvolle overgang naar de nieuwe bedrijfsoplossing. Belangrijke activiteiten in deze fase zijn onder andere: opleiding van eindgebruikers en gebruikersacceptatietesten. Verder zal tijdens het implementatietraject veel aandacht geschonken worden aan een testdataconversie. De implementatiefase kent haar besluit met de Go Live van de nieuwe bedrijfssoftware. Na de definitieve van conversie van data, starten de gebruikers te werken met hun nieuw systeem en zorgen de GMI-consultants voor begeleiding evenals de opvang van gebeurtelijke ‘issues’, van welke aard dan ook.

Ongoing Support

Ook nadat uw systeem in gebruik is genomen, zorgt GMI group voor verdere begeleiding. Rekening houdend met het bestaande en gewenste kennisniveau, wordt een aangepast opleidingstraject voorzien. Ook daarna zorgt de Customer Care-organisatie van GMI group voor een permanente technische ondersteuning van uw gebruikers. Tenslotte evalueert GMI group samen met u op regelmatige basis het gebruik van het systeem en de noodzaak om eventueel uw bedrijfssoftware te actualiseren naar de laatste release-versie.

Project Management & Project Governance

Alle fases in een implementatieproject impliceren permanente projectmanagementactiviteiten om risico's en problemen, communicatie, change requests en projectplan-updates te beheren. Projectbeheer is het proces van doelstellingbepaling, planning, inschakeling van medewerkers, organisatie en beheersing van het project met als uitgangspunt de realisatie van alle beoogde projectdoelstellingen.

GMI beschikt voor de uitvoering van projectbeheer over eigen projectmangers. Zij besteden o.a. bijzondere aandacht aan het doorvoeren van verandering (Change Management). Dit zowel met betrekking tot optimalisatie van processen, functies en operaties, als het gestructureerd afhandelen van een vraag tot wijziging aan de scope van het project, zij het tijdens de ontwikkeling of achteraf. De procedure is beschreven in het project charter.

Project governance legt zich toe op de structuren, rollen en verantwoordelijkheden teneinde beslissingen te nemen m.b.t. projecten. Het creëren van een goede governance structuur is vitaal voor het succes van een project. Een sleutelrol hierin spelen het vaststellen en toepassen van rollen en verantwoordelijkheden. Zonder duidelijke rollen en verantwoordelijkheden zal project governance – en dus een project – nooit succesvol zijn.

Tijdens de kick-off van het project dient de nodige aandacht aan project management en governance geschonken te worden.

Training

Training betekent onderricht – in de breedste betekenis van het woord – m.b.t.:

 • de functionele en/of technische aspecten van de applicatiesoftware, evenals de nodige oefening zodanig dat men:
  - als eindgebruiker op een vlotte wijze kan werken met de business solution bij de invulling van taken die deel uitmaken van de bedrijfs- en administratieve processen;
  - als informaticus op een adequate wijze het systeem kan beheren en ondersteunen;
  - als manager de nodige management- en executieve informatie uit de business solution kan bekomen;
 • business disciplines
 • methodologie;
 • technologie;
 • enz.

GMI biedt de mogelijkheid voor een een Customer Specific Training Program. Een Customer Specific Training Program is een concept waarbij GMI group op basis van de specifieke vraag van de klant, trainingsprogramma’s zal samenstellen. Dit trainingsprogramma is steeds specifiek voor de klant alleen. De data en tijdperiode waarin de opleidingen gegeven worden evenals de locatie van de opleidingen, liggen niet op voorhand vast maar zijn een afgeleide van organisatorisch overleg en planning teneinde voor de specifieke vraag optimaal training aan te kunnen bieden.

On-site algemene-solution consultancy

On-site general solution consultancy staat voor een functionele en technische ondersteuning bij het gebruik van een business solution die gebruikt wordt als middel voor de uitvoering van bedrijfs- en administratieve processen in een organisatie. On-site general solution consultancy wordt gegeven door business consultants die overeenkomstig meerdere functionele domeinen van een business solution, breed assistentie kunnen verlenen aan de klant op procesmatig als op functioneel-technisch vlak. Deze vorm van dienstverlening wordt toegepast in verschillende omstandigheden, zoals:

 • na de opstart (go-live) van een business solution in een organisatie, ter ondersteuning en begeleiding van eindgebruikers;
 • ter opleiding en begeleiding van nieuwe medewerkers in organisaties;
 • ter optimalisatie van de business en administratieve processen en/of de werking van de business solution;
 • voor analyse, design en systeemintegratieplanning m.b.t. uitbreidend maatwerk op reeds geïmplementeerde business solutions;
 • ter implementatie van nieuwe of aanvullende modules en granules van de business solution;
 • enz.

Interventies

Interventies zijn activiteiten van functionele en/of technische aard tengevolge problemen met de business solution in een organisatie. In gevallen van urgentie, storingen of fouten in de business solution van de klant, die de normale werking van de organisatie hypothekeren, zullen applicatie-professionals doormiddel van snelle tussenkomsten de anomalieën trachten op te lossen. Interventies zijn vaak de tweede fase bij helpdesk support, als de helpdesk-dienstverstrekker telefonisch het probleem niet kan oplossen. Interventies kunnen functioneel, technisch, procesmatig of de combinatie van deze categorieën zijn.